SUTEE TANKERS
SERVICE & SUPPORT

การรับประกัน

ประสิทธิภาพด้านการขนส่งคือเป้าหมายของเรา ส าหรับรถขนส่งทุกประเภท การรับประกันต่างๆ ทางบริษัทฯจะเป็น ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีเริ่มมีผลตั้งตั่นส่งมอบรถจนถึงระยะเวลาที่ก าหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯก าหนดเท่านั้น